چشم انداز و بیانیه ماموریت 
 
 

چشم انداز

همکار مورد اعتماد در مسیر سرآمدی با هدف توسعه پایدار

بیانیه ماموریت

فرهنگ سازی و ارائه خدمات نوین حوزه ICT با هدف تسریع در حرکت سازمان ها به سوی مسیر سرآمدی