گالری تصاویر
نمایشگاه های الکامپ >
اولین الکامپ شهریار
اولین الکامپ شهریار
توضیحات :

زمان برگزاری نمایشگاه  : 19 تا 23 بهمن ماه 1390

تعداد تصاویر : 8
هفدهمین الکامپ تهران
هفدهمین الکامپ تهران
توضیحات :

زمان برگزاری نمایشگاه : 18 تا 21 آذرماه 1390

تعداد تصاویر : 31
چهاردهمین الکامپ تبریز
چهاردهمین الکامپ تبریز
توضیحات :

زمان برگزاری نمایشگاه : 3 تا 7 مرداد ماه 1390

تعداد تصاویر : 5
اولین الکامپ کرج
اولین الکامپ کرج
توضیحات :

زمان برگزاری نمایشگاه : 27 تا 31 تیرماه 1390

تعداد تصاویر : 10